+32 (0)496 50 32 32
Follow me:

Algemene voorwaarden

Privacy verklaring

Printversie algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door ArroWing bvba. Door ondertekening van de offerte of de overeenkomst of de aanvaarding van de factuur erkent de klant kennis genomen te hebben van en in te stemmen met deze voorwaarden. Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen wordt de toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Offerte en overeenkomst
De door ArroWing bvba gemaakte offertes zijn geldig volgens vermelding op offerte, daarna hebben zij een louter informatieve waarde. Alle prijzen zijn steeds exclusief BTW (tenzij anders vermeld). ArroWing bvba is slechts gebonden aan de offerte na expliciete en schriftelijke aanvaarding door de klant of een bevoegde vertegenwoordiger ervan. Dan pas komt er een overeenkomst tot stand. Betaling van de voorschotfactuur staat gelijk met het aanvaarden van de offerte.

3. Gebruikersvoorwaarden
Verplichtingen en beperkingen van de klant. De klant zal zich ervan weerhouden de diensten te gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met deze gebruikersvoorwaarden of de algemene voorwaarden. De klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor ieder gebruik van de geleverde diensten, onder meer de vertrouwelijkheid en het gebruik van zijn toegangscodes, e-mailadressen,... De klant is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ArroWing bvba niet gerechtigd enige rechten en plichten die voortvloeien uit deze of een andere overeenkomst over te dragen aan derden.

4. Termijnen en meerwerk
4.1. De door ArroWing bvba opgegeven uitvoeringstermijnen zijn slechts informatief. Overschrijding van de termijnen geeft geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Wanneer ArroWing bvba, wegens overmacht, in de onmogelijkheid verkeert om de overeenkomst uit te voeren, zelfs wanneer de overmacht niet tot blijvende en/of volstrekte onmogelijkheid tot uitvoering leidt, heeft ArroWing bvba het recht om het contract te annuleren door aangetekend schrijven aan de klant met de reden die de uitvoering van het contract verhindert. De klant heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding.

4.2. Meerwerk - Is met de opdrachtgever een vaste prijs overeengekomen dan zal deze vaste prijs slechts betrekking hebben op de in de overeenkomst genoemde werkzaamheden en diensten van ArroWing bvba. Eventuele werkzaamheden en diensten die in aanvulling of wijziging daarop in opdracht van de klant door ArroWing bvba worden geleverd, hierna te noemen “meerwerk” , op basis van nacalculatie tegen de gebruikelijke tarieven aan klant in rekening worden gebracht. De navolgende omstandigheden kunnen aanleiding geven tot meerwerk:
a) uitbreiding of wijziging van analyse, pakket van eisen en wensen, nadat deze door opdrachtgever is goedgekeurd;
b) eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen van opdrachtgever die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet, of niet in volle omvang, of onvoldoende duidelijk ArroWing bvba kenbaar zijn gemaakt;
c) gebreken en tekortkomingen in producten of diensten van derden, die door ArroWing bvba in redelijkheid niet waren te voorzien dan wel waarop ArroWing bvba weinig of geen invloed kan uitoefenen;
d) tekortschietende medewerking van opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst.

5. Betalingsmodaliteiten
5.1. Voorschot - Bij ontvangst van een ondertekende overeenkomst is een voorschot van 60 % van het totale factuurbedrag opeisbaar. Dit voorschot kan onder geen enkel beding worden teruggevorderd. Oplevering - In de overeenkomst kunnen specifieke deeltijdse opleveringsmomenten worden voorzien.

5.2. Prijsherzieningsclausule - Een herziening van de prijs aan de hand van door beide partijen als aannemelijk aanvaarde indicatoren is te allen tijde mogelijk. In functie van de aard van het project kan in de overeenkomst een specifieke clausule opgenomen worden.


5.3. Termijn van betaling - Tenzij anders is overeengekomen of vermeld op de factuur, zijn de facturen betaalbaar ten laatste vijftien dagen na ontvangst van de factuur. Betwistingen dienen binnen de vijf werkdagen na de verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan ArroWing bvba kenbaar gemaakt te worden. Alle facturen zijn betaalbaar ten laatste op de vervaldag vermeld op de factuur. De facturen worden van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling vereist is, vermeerderd met een verwijlintrest van 5% per maand, en dit vanaf de vervaldag tot aan de datum van betaling bij niet-betaling op deze vervaldag. Bij laattijdige betaling zal er eveneens een schadebeding verschuldigd zijn van 10% op de hoofdsom met een minimum van 150 euro. Om ontvankelijk te zijn, moeten gebeurlijke betwistingen binnen een termijn van 8 dagen na facturatiedatum en bij aangetekend schrijven bekenbaar gemaakt worden.
Eigendomsvoorbehoud / gebruiksrecht - Totdat de klant volledig en definitief heeft betaald, behoudt ArroWing bvba het volledige eigendomsrecht op de producten en diensten. Alle risico’s zijn evenwel ten laste van de klant. De betaalde voorschotten blijven ArroWing bvba verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop. De klant verbindt er zich toe om deze verkoopsvoorwaarden te tonen aan ieder openbaar ambtenaar die op de nog niet volledig betaalde producten en diensten ten voordele van derden beslag zou komen leggen.

5.4. Uitdrukkelijk ontbindend beding - Bij niet-betaling van de factuur binnen de voorziene termijn, verklaart de klant expliciet dat ArroWing bvba niet langer gehouden is de vooropgestelde diensten van het opvolgingsabonnement te garanderen, noch kan zij aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die zou kunnen ontstaan op dat moment. Indien na rappelering de klant in gebreke blijft de geleverde diensten en producten te betalen of op een of andere manier zijn verplichtingen niet is nagekomen, kan ArroWing bvba, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een deel van het contract of het volledige contract ontbinden, door melding aan de klant via een eenvoudige aangetekend schrijven.

5.5. Opschortende voorwaarden - Bij annulatie binnen de 48u van een coaching afspraak wordt de duurtijd van de geplande sessie in rekening gebracht.

6. Overige bepalingen
6.1. Aansprakelijkheid: ArroWing bvba is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade waarvan het in deze voorwaarden haar aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft bepaald. De aansprakelijkheid van ArroWing bvba blijft in elk geval beperkt tot de hoogte van het bedrag van het project zoals opgenomen in de overeenkomst. De klant vrijwaart ArroWing bvba voor elke vordering van derden, ook na de beëindiging van de overeenkomst.

6.2. Bewijs - Zowel ArroWing bvba als de klant aanvaarden elektronische communicatie (bv. e-mail) als bewijsmiddel.

6.3. Klachten - Klachten over de geleverde diensten en producten dienen binnen de vijf werkdagen per aangetekend schrijven overgemaakt te worden aan ArroWing bvba. Na deze termijn komt het bezwaar niet meer in aanmerking. Een klacht kan in geen geval een uitstel of schorsing van betaling verantwoorden.

6.3. Bewijs en toepasselijk recht - Het Belgische recht is van toepassing Betwistingen kunnen alleen door de rechtbank beslecht worden.

6.4 ArroWing bvba kan door haar klant in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor de fouten of tekortkomingen van anderen.  


Contactgegevens

ArroWing BVBA
Ilse Errygers
Piet Verhaertstraat 38, 8670 Koksijde
BTW BE0885 292 769
GSM: 0496 50 32 32
E-mail: info@arrowing.be

Adres

Piet Verhaertstraat 38,
B-8670 Koksijde

Contact

+32 (0)496 50 32 32
info@arrowing.be

Follow Me on LinkedIn
Follow Me on Facebook
© 2019 ArroWing | Created with a ❤ by Solid Designs